Paayasams: Recipe Index
Paal Paayasam: Rice Pudding

Neypaayasam: Rice Pudding with Brown Sugar and Ghee

Idichu Pizinja Paayasam: Rice and Mung Dal Pudding with Coconut Milk

Paal Ada Pradhaman: Rice Pudding with Steamed Rice Flakes

Avil Paayasam: Pounded Rice Pudding

Gothambu Pradhaman: Wheat Pudding

Semiya Paayasam: Vermicelli Pudding

Kadala Pradhaman: Chana Dal Pudding with Brown Sugar and Coconut Milk

Pazza Pradhaman: Ripe Plantain Pudding


Chakka Pradhaman: Jackfruit Pudding